بر روی مقاومت های كربنی چهار حلقه ی رنگی مشاهده می شود (شكل زیر).

برای تعیین مقدار مقاومت، حلقه ی طلایی یا نقره ای را سمت راست قرار می دهیم و حلقه ها را از سمت چپ به ترتیب، رقم اول، رقم دوم و سوم نام گذاری می كنیم. هر رنگ معرف عددی است؛ این اعداد در شکل زیر آورده شده اند.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction